Facebook

Polityka prywatności

 • Strzałka 1. Postanowienia ogólne
 • Strzałka 2. Administrator danych osobowych
 • Strzałka 3. Zbieranie danych
 • Strzałka 4. Cel zbierania danych
 • Strzałka 5. Prawa Administratora
 • Strzałka 6. Prawa użytkownika
 • Strzałka 7. Udostępnienie danych
 • Strzałka 8. Dobrowolność podania danych
 • Strzałka 9. Pliki cookies
 • Strzałka 10. Postanowienia końcowe
Sekret Marketingu

44.90 Dodaj do koszyka

1. Postanowienia ogólne

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady postępowania przy przetwarzaniu danych osobowych oraz prawa osób fizycznych, których dane osobowe są lub mogą być przetwarzane w zbiorach danych.

2. Administrator danych osobowych

1. BNI Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000475787, NIP: 1132868575, REGON: 146851390, kapitał zakładowy: 50.000 zł, adres poczty elektronicznej: biuro@bnipolska.pl („Administrator”) jest administratorem danych osobowych i przetwarza dotyczące użytkowników dane osobowe pozyskane m.in. za pośrednictwem serwisu internetowego Administratora działającego pod adresem www.sekretmarketingu.pl („serwis”).

2. Administrator jest jednocześnie usługodawcą, o którym mowa w art. 2 pkt 6) ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. (Dz.U. 2013 nr 0 poz.1422).

3. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

4. Administrator wypełnia obowiązki wynikające z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. (Dz.U. 2015 nr 0 poz. 2135) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 1422).

3. Zbieranie danych

Wszelkie dane pochodzące od użytkowników serwisu zbierane są przez Administratora na dwa sposoby:

1. Informacje podawane dobrowolnie przez użytkownika – o podanie danych osobowych proszeni są użytkownicy korzystający z formularzy zamówień oraz formularzy kontaktowych,

2. Informacje uzyskiwane podczas korzystania z serwisu – wśród nich mogą być:

 • informacje w dziennikach serwerów – serwery Administratora automatycznie zapisują takie dane, jak żądanie strony wysyłane przez użytkownika, datę i godzinę żądania oraz wysłania odpowiedzi, dane urządzenia (np. model sprzętu), typ przeglądarki, język przeglądarki, typ systemu operacyjnego;
 • adres IP – każdy urządzenie podłączone do Internetu ma przypisany niepowtarzalny numer, na którego podstawie można m.in. zidentyfikować kraj, z którego dany użytkownik łączy się z siecią;
 • pliki cookies (tzw. „ciasteczka”), o których mowa w § 9 niniejszej Polityki Prywatności.
4. Cel zbierania danych

1. Powierzone dane osobowe, w szczególności imię, nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu, przetwarzane są przez Administratora w celu przyjmowania zamówień oraz prawidłowej realizacji umów z użytkownikiem.

2. Administrator informuje, że może przetwarzać powierzone dane osobowe w swoim prawnie usprawiedliwionym celu polegającym w szczególności na prowadzeniu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług.

5. Prawa Administratora

1. Administrator ma prawo uzależnić świadczenie usług bądź korzystanie z serwisu od weryfikacji danych osobowych użytkownika.

2. W przypadku powzięcia wątpliwości co do zgodności z prawdą bądź aktualności podanych przez użytkownika danych Administrator może wstrzymać realizację umowy z użytkownikiem do czasu wyjaśnienia sprawy.

3. W przypadku niepodania danych osobowych niezbędnych do realizacji celów, o których mowa w § 3 niniejszej Polityki Prywatności, bądź braku zgody na przetwarzanie danych osobowych Administrator ma prawo odmówić zawarcia umowy oraz zaprzestać świadczenia usług drogą elektroniczną. Zakres wymaganych danych jest wskazany każdorazowo przed rozpoczęciem świadczenia określonej usługi drogą elektroniczną lub zawarciem umowy na stronie serwisu.

6. Prawa użytkownika

1. Użytkownik ma prawo do samodzielnego wglądu, edycji oraz usunięcia swoich danych osobowych w serwisie.

2. Pozostałe prawa użytkownika zostały wskazane w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. (Dz.U. 2015 nr 0 poz. 2135), w szczególności użytkownik ma prawo do:

 • kontroli przetwarzania danych, które jego dotyczą, zawartych w zbiorach danych;
 • żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
7. Udostępnienie danych

1. Administrator, w celu świadczenia usług i dostarczania produktów, może w stosownych przypadkach udostępniać dane osobowe:

 • pracownikom Administratora – w celu należytego wykonania obowiązków i tylko wtedy, gdy są oni należycie upoważnieni;
 • podmiotom w ramach grupy kapitałowej do której należy Administrator – w celach związanych z obsługą użytkowników;
 • osobom trzecim – jeżeli udostępnienie tych danych jest niezbędne do świadczenia usług przez Administratora i dostarczania produktów (np. obsługi użytkownika, dostarczenia produktu bądź pobrania płatności) oraz partnerom handlowym zaangażowanym przez Administratora w celu zapewnienia usług i produktów;
 • organom władzy publicznej, wymiaru sprawiedliwości bądź innym podmiotom – jeżeli obowiązek udostępnienia danych na ich żądanie wynika z przepisów prawa.

2. Podając dane osobowe użytkownik wyraża zgodę na przypadki udostępnień, o których mowa powyżej.

3. W każdym przypadku, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3) powyżej, Administrator wymaga od poszczególnego podmiotu zachowania poufności i bezpieczeństwa informacji oraz wykorzystania ich jedynie do zapewnienia Administratorowi danej usługi lub produktu.

8. Dobrowolność podania danych

1. Podanie danych osobowych przez użytkownika jest dobrowolne, z zastrzeżeniem § 5 ust.3 niniejszej Polityki Prywatności.

2. Użytkownik jest zobowiązany do podawania prawidłowych danych, a także ich niezwłocznej aktualizacji w przypadku nastąpienia zmiany.

9. Pliki cookies

1. Pliki cookies są danymi informatycznymi, w szczególności plikami tekstowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu. Pliki cookies przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych serwisu. Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

2. Administrator przetwarza dane zawarte w plikach cookies podczas korzystania z serwisu przez użytkowników w celu:

 • zapamiętywania danych z wypełnianych formularzy zamówienia bądź kontaktowych;
 • danych statystycznych, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają z serwisu, co umożliwia rozwijanie serwisu zgodnie z preferencjami użytkowników;
 • dostarczania użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

3. Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację użytkownika.

4. Większość używanych przeglądarek domyślnie akceptuje pliki cookies. Niemniej jednak użytkownik, może ustawić tak przeglądarkę, by móc odrzucać prośby o przechowanie ciasteczek w ogóle bądź poszczególnych plików cookies. Zmiana domyślnych ustawień przeglądarki wiąże się z ryzykiem całkowitego bądź częściowego uniemożliwienia poprawnego działania serwisu.

5. Serwis może wykorzystywać następujące rodzaje plików cookies:

 • pliki niezbędne do działania serwisu – pliki te odpowiadają za prawidłowe działanie serwisu;
 • pliki odpowiedzialne za bezpieczeństwo transakcji – pliki te odpowiadają za dokonanie bezpiecznej transakcji;
 • pliki statystyczne – pliki te umożliwiają zbieranie informacji statystycznych związanych ze sposobem korzystania z serwisu;
 • pliki funkcjonalne – pliki te umożliwiają zapamiętanie dokonanych przez użytkownika ustawień funkcjonalnych serwisu;
 • pliki reklamowe – pliki te umożliwiają dostosowanie reklamy do zainteresowań użytkownika;
 • pliki społecznościowe – pliki te odpowiadają za integrację serwisów społecznościowych (Facebook, LinkedIn, Google+ etc.) z serwisem.

6. Więcej informacji o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępnych jest w ustawieniach używanej przeglądarki internetowej. Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików cookies przez serwis.

10. Postanowienia końcowe

1. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce Prywatności. Zmiany będą publikowane w serwisie, nie później niż na 7 dni przed ich wejściem w życie.

2. Niniejsza Polityka Prywatności wchodzi w życie z dniem 10 stycznia 2016 r.

Data ostatniej aktualizacji: 10 stycznia 2016 r.

Podziel się stroną:
Kontakt z Ryszardem Chmurą: